Toine Bullens Dinsdag 21 maart 2017

Wat verwacht u van BIM in een project?

De term BIM wordt vaak geassocieerd met het verminderen van onnodige kosten in een project, ofwel faalkosten. Dat klinkt voor veel opdrachtgevers aantrekkelijk genoeg om het gebruik van een BIM voor te schrijven.

Toch zie ik vaak teleurstellingen omdat een duidelijke specificatie van de vraag ontbreekt. Je ziet dan dat ieder zijn eigen invulling geeft aan de opgave. Dat kan leiden tot uiteenlopende resultaten doordat je de vraag breed kunt interpreteren. Per definitie zorgt het dan niet voor een reductie in faalkosten.

Maak het gebruik van een BIM onderdeel van de informatiemanagementstrategie van een project

Dat het gebruik van BIM dan veel meer is dan een ‘wondermiddel’ tegen faalkosten, staat buiten kijf. De informatie in een BIM ondersteunt de besluitvorming. Dit geldt voor de opdrachtnemer, maar zeker ook voor de opdrachtgever. Anderzijds bevordert het gebruik van een BIM de integrale samenwerking tussen verschillende disciplines bij ontwerp en engineering. Dit leidt tot minder verrassingen als gevolg van ad hoc oplossingen in de realisatiefase. Door risicovolle punten vooraf te definiëren, kan het ontwerp gericht worden getoetst.

Tot slot zie je bij de oplevering van een gebouw dat overdracht van informatie plaatsvindt. Informatie die gebruikers of beheerders nodig hebben tijdens de exploitatie. Een BIM kan in deze fase één van de bronnen zijn om in de informatiebehoefte van belanghebbenden te voorzien.

Strategie

Alleen voorschrijven dat een opdrachtnemer ‘gebruik dient te maken van een BIM’ is onvoldoende. Om de hierboven genoemde voordelen te realiseren, is het van belang dat de ontwikkeling van een BIM een volwaardige plaats krijgt in een project. Ik adviseer de onderstaande drie processtappen te nemen als basis van het informatiemanagementproces waarin een BIM plaats heeft.

  1. Begin met een strategie en doelstellingen. Inventariseer wie op welk moment, welke informatie nodig heeft. Het is van belang te zoeken naar de juiste drager van de benodigde informatie. Dit kan een BIM zijn, maar niet per definitie.
  2. Vervolgens dienen verschillende projectrollen en bijbehorende verantwoordelijkheden te worden gedefinieerd. Zo wordt bijvoorbeeld vastgesteld wie de regie over het informatiemanagementproces heeft Dit zorgt voor een duidelijk verwachtingspatroon.
  3. Om de benodigde informatie gestructureerd op te slaan en laagdrempelig toegankelijk te maken, is een informatiestructuur nodig. Dit is zowel van toepassing op een project als op de organisatie van de opdrachtgever en –nemer. Op deze manier is voor iedereen duidelijk waar welke informatie te vinden is, wat de bron is van bepaalde informatie en wie verantwoordelijk is voor het beheer van verschillende systemen en de inhoud daarvan.

De bovenstaande drie punten worden vastgelegd in een informatieleveringsspecificatie, wat onderdeel kan zijn van een BIM-protocol. In dit document worden tevens verplichtingen van opdrachtgever en –nemer vastgelegd die betrekking hebben op het gebruik van de informatie in het BIM. Het is van belang dat de eisen en randvoorwaarden die in deze documenten worden vastgelegd een volwaardige plaats krijgen in de overeenkomsten en contracten die voor een project worden gesloten.

Pas na deze stappen begint een ontwerp- of engineeringsfase. Hierin wordt door verschillende partijen informatie ingebracht en onttrokken aan het systeem en meer specifiek het BIM wat voor het project is opgezet. Het is dan tot slot van belang grip te houden op de ontwikkeling van de informatie; het proces te managen.


Vier blogs

De eerste blog behandelt de wijze waarop een dergelijke structuur tot stand komt en de randvoorwaarden die daarbij gelden. Bullens pleit ervoor het gebruik van BIM te integreren in de informatiemanagementstrategie en -structuur van een project of organisatie. In het verlengde daarvan vraagt hij in het tweede blog aandacht voor organisatie- en informatiestructuren. Het derde blog bouwt verder op deze basis; data in een BIM kan gebruikt worden als contractstuk mits de daarvoor benodigde structuur goed is gespecificeerd. In het laatste blog gaat het vooral om samenwerken en die samenwerking komt, zoals al gesteld in het vorige blog over het gebruik van BIM-data als contractstuk, het best tot z’n recht als onderdeel van de informatiemanagementstrategie, zoals besproken in het eerste blog van deze reeks.

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.