BIM-norm Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

De Bouwwerk Informatie Model-norm (BIM-Norm) van het Rijksvastgoedbedrijf beschrijft de specificaties van BIM-extracten en de bij deze extracten aan te leveren bestanden.

De RVB BIM-norm is per 1 juli 2014 de opvolger van de RGD BIM-norm van de Rijksgebouwendienst die dateerde van 5 juni 2012. De huidige norm is de maatstaf die het RVB hanteert bij aanbestedingen. Het RVB stelt in het document allereerst vast dat BIM-norm noch het proces, noch de stapsgewijze technische details beschrijft om tot het resultaat volgens de voorgeschreven specificaties te komen. De RVB BIM-norm omvat geen BIM/CAD handleiding.

Voorschrijven BIM-norm

Het Rijksvastgoedbedrijf wil duurzaam beschikken over betrouwbare informatie over de gebouwenvoorraad en schrijft leveranciers van huisvesting en onderhoud daarom een BIM-norm voor. Een leverancier moet voor de RVB BIM-norm permanent actuele bouwwerkinformatieproducten ter beschikking stellen, bijvoorbeeld gebouwmodellen en tekeningen. Deze informatieproducten bevatten de gegevens die de norm voorschrijft. Het RVB schrijft de BIM-norm voor in DBFMO-contracten en in een aantal integraal-beheercontracten.

Opdrachtnemers zijn overigens alleen verplicht om informatieproducten te leveren volgens de RVB BIM-norm als het contract dit expliciet voorschrijft. In andere gevallen kunnen opdrachtnemers ervoor kiezen om informatieproducten aan te leveren volgens de BIM-norm. De informatie moet altijd voldoen aan de voorschriften in het contract van de opdrachtnemer.

De RVB BIM-norm

De RVB BIM-norm beschrijft alleen de specificaties van de BIM-informatieproducten die opdrachtnemer moet leveren. Bij geïntegreerde contracten zoals DBFMO staan de te leveren prestatie-eisen in de outputspecificatie die bij het contract horen. In de outputspecificatie staat wanneer een leverancier wat moet leveren en volgens welke specificaties. Verder is een leverancier vrij om een eigen ‘BIM-proces’ te organiseren en in te richten.

In de huidige RVB BIM-norm staat onder meer:

  • de materiële en ruimtelijke elementen waarop de outputspecificatie betrekking heeft, weergegeven in het gebouwmodel.
  • aan het gebouwmodel moeten de gevraagde functies gekoppeld zijn waaruit blijkt welke onderdelen en ruimten relevant zijn voor de beoordeling van de prestatie-eisen.
  • de informatie uit het gebouwmodel in de vorm van CAD-tekeningen en in het open bestandsformaat IFC.

Ontwikkeling BIM-norm en nieuwe versies

De actuele versie van de RVB BIM-norm stelt op veel aspecten (nog) geen eisen of algemeen geformuleerde eisen. Hiermee wil het RVB het gebruik van BIM door leveranciers en opdrachtgevers stimuleren. De leerervaringen die hiermee worden opgedaan, zullen volgens het RVB de komende jaren leiden tot nieuwe versies van de norm. Ook wil het RVB de norm voorschrijven bij meer contractvormen. De ontwikkeling van de BIM-norm is ook afhankelijk van verbreding van toepassing in de branche en van ICT-ontwikkelingen.

In het huidige ontwikkelingsstadium wordt de BIM-norm nog op kleine schaal ingezet. Op deze manier wil het RVB langzamerhand ervaring opdoen met handhaven van de norm en benutting van de BIM-informatie. De DBFMO-contracten waarin BIM is voorgeschreven, zijn nog in de ontwerp- en uitvoeringsfase. Het RVB heeft nog geen ervaring uit de exploitatiefase.

BIM-norm bij geïntegreerde contracten

Het Rijksvastgoedbedrijf wil de BIM norm voorschrijven in verschillende contractvormen. Deze contractvormen zijn zelf ook nog in ontwikkeling. Wanneer en hoe BIM in deze contracten zal worden voorgeschreven, hangt samen met deze ontwikkeling.

RVB BIM-norm in DBFMO-contracten

In DBFMO-contracten past het RVB de BIM-norm toe als een prestatie-eis in de outputspecificatie. Deze prestatie-eis is daarmee ook onderwerp van de afspraken over monitoring en betaling. Dit betekent dat opdrachtnemers vanaf de ingebruikname van het gebouw het gebouwmodel en de daaruit geëxporteerde bestanden actueel houdt en aan het RVB beschikbaar moet stellen in een nader te bepalen digitale uitwisselingsomgeving. Het RVB stelt eisen aan de inrichting, betrouwbaarheid en veiligheid van die omgeving.

Voorafgaand aan de gebruiksfase moeten leveranciers ook al informatie aanleveren volgens de BIM-norm. Deze informatie zal volgens het RVB niet worden gebruikt bij de beoordeling van inschrijvingen voor een opdracht.

RVB BIM-norm in DBM-contracten

Het Rijksvastgoedbedrijf wil de RVB BIM-norm toepassen in DBM-contracten. De ontwikkeling van deze contracten is nog in een vroeg stadium. Dat geldt ook voor de inpassing van de BIM-norm in deze contracten.

BIM-norm in integraal-beheercontracten

Het Rijksvastgoedbedrijf wil de RVB BIM-norm binnen enkele jaren breed toepassen in integraal-beheercontracten voor beheer en onderhoud (meerjarige geïntegreerde contracten). De toepassing is vergelijkbaar met DBFMO: de opdrachtnemer houdt het gebouwmodel en de daaruit geëxporteerde bestanden actueel en stelt deze aan het RVB beschikbaar. De BIM-norm maakt deel uit van de afspraken over monitoring en betaling.

Lees verder: Rijksvastgoedbedrijf